Tuotannon ja logistiikan simulointi

Delfoi Consulting on radikaalin tuottavuuden parantamisen mahdollistava projektimalli. Tuotantoresursseja lisäämättä on tuotanto lisääntynyt tai läpimenoaika lyhentynyt tyypillisesti yli 50%. Tuottavuuden vaikuttavuus voidaan todentaa simuloimalla yli 95% varmuudella. 

Delfoi Lean-palvelumallilla suunnitellaan yritykselle yksilöllinen tuottavuuden kehitysratkaisu, joka perustuu simuloimalla verifioituun tulokseen yli 95%:n varmuudella. Delfoi on tehnyt tuottavuuden parannusprojekteja teollisuuteen vuodesta 1990 alkaen. Kykymme parantaa asiakkaittemme tuottavuutta perustuu kahdenkymmenen vuoden aikana ja sadoissa asiakasprojektissa keräämäämme kokemukseen sekä vankkaan simulointitaustaan.

Kuva. Valio, Joensuun tehtaan simulointimalli

Lisäämme yritysten lean-ohjelmien tehokkuutta. Tuomme perinteisen jatkuvan, mutta varovaisen lean-kehitysohjelman rinnalle simulointiosaamisemme. Simuloinnin avulla voidaan tutkia myös sellaisia parannusvaihtoehtoja, joita muuten ei uskallettaisi toteuttaa johtuen niiden suuresta riskistä joko kustannusten tai epäonnistumisen tähden. Kun toimenpiteiden vaikuttavuus voidaan nähdä jo etukäteen ennen kuin varsinainen implementointi alkaa myös riskialttiit, mutta suuremman hyödyn tuottavat kehityshankkeet voidaan aloittaa.

Menestysprojektit ovat olleet pohjana Delfoi Lean –projektimallille.  Lähtötilanteesta tai yrityksen koosta riippumatta projektin tulokset ovat olleet merkittäviä. Asiakkaitamme ovat mm.

  • ABB (useat tehtaat), Cargotec, Hollming Works, Ponsse, Technip, Procter & Gamble, Ruukki, Rocla, Metso Paper, NOKIA, Valio, Volvo Trucks (hyttitehdas, Umeå)

Tarkka simulointi

Delfoi Lean Factory – projekteissa toteutuneet tulokset ovat vastanneet tarkasti simuloimalla ennustettuja tuloksia. Toteutuneet tulokset vastaavat simuloituja tuloksia yli 95% tarkkuudella. 

Palvelumallin kuvaus

ARVO / Arvonmuodostuksen ja kehitystarpeen määritys

Delfoi analysoi tärkeimpien arvoketjujen nykytilan ja valitsee kehityskohteet. Lisäksi analyysi toimii vertailukohtana muutosten vaikutusten seurannassa.

ARVOKETJU / Arvoketjun määritys

Määritetään arvoketjun tavoitetila, joka kuvaa miten arvoketjun tulisi toimia, ilman nykyisten työkäytäntöjen tai tilojen aiheuttamaa rajoitetta.

RATKAISU / Suunnittelu ja simulointi

Yrityksen johdon hyväksymä tavoitetila konkretisoidaan ja suunnitellaan tarkasti. Uudet prosessit ja layoutit testataan tapahtumapohjaisella simulointimallilla ennen niiden toteuttamista lattiatasolla. Simuloinnilla todentamalla taataan, että kehitystoimenpiteillä on haluttu vaikutus läpäisyaikaan, kapasiteettiin ja tuottavuuteen. Esimerkiksi 50% läpimenoajan lyhentämiseen tähtäävät toimenpiteet on veriosfioitu etukäteen ja myös riskialttiit ja suuremman hyödyn antavat toimet voidaan toteuttaa. Simulointi parantaa myös yhteistyötä. Simulointimallilla voidaan esittää tuotannon eri sidosryhmille muutosten vaikutus etukäteen ja välttyä keskeneräisenä lattiatasolle vietyjen suunnitelmien muutoshalua estäviltä voimilta.

TOTEUTUS/ Toteutus ja seuranta

Delfoi Lean -projektimallin toteutusvaiheessa tavoitetilaan vaadittavat toimenpiteet ja muutokset saatetaan henkilöstön kanssa yhdessä käytäntöön. Näin sidotaan henkilöstö osaksi muutosta sekä annetaan heille tarvittavat työkalut jatkaa itsenäistä kehittämistä.

Ota yhteyttä

Tuotannon simulointi

Tuotantojärjestelmien suunnittelua simuloimalla

Delfoi tarjoaa asiakasyrityksilleen tuotantolaitosten sekä tuotantosolujen ja -linjojen simulointia ja suunnittelua. Työvälineenämme käytämme havainnollista kolmiulotteista tietokonesimulointia. Ohjelmistonamme on FlexSim – simulointisovellus.

Asiakasyrityksemme voivat minimoida riskinsä investoinneissa, joiden tuotto ja toimivuus voidaan simuloida etukäteen tarkasti. Suunniteltavan järjestelmän lay-out voidaan suunnitella vastaamaan sekä tuotannollisia että taloudellisia vaatimuksia. Ja mikä tärkeää tuotantojärjestelmän ohjausperiaatteet voidaan valita etukäteen.

Olemassa olevaa tuotantojärjestelmää voidaan ymmärtää paremmin tietokonesimuloinnin avulla. Analysoimalla tuotantotekijöiden välisiä riippuvaisuuksia voidaan todentaa muutosten vaikutus tuotantolaitoksen toimintaan -ennen kuin ensimmäistäkään tuotetta on valmistettu.

Simulointia voidaan käyttää tehdassuunnittelun lisäksi myös yrityksen strategisessa ja operatiivisessa suunnittelussa. Simuloitavan järjestelmän koolla ei ole rajoituksia.

Tehtaan simulointimalli

Simulointi on edullinen, nopea ja turvallinen tapa tutkia tuotantojärjestelmien toimintaa. Tuotantojärjetelmien tietokonesimulointi merkitsee todellisen tai suunnitteilla olevan järjestelmän, kuten tehtaan, toiminnan jäljittelemistä ajassa. Simulointi tuottaa teknisiä ja taloudelliosia tunnuslukuja tuotekustannuslaskentaan, tuotannonohjaukseen ja investointien suunnitteluuun.  Simulointi käsittää numeerisen simuloinnin lisäksi tapahtumien päivittämisen graafisesti kolmiulotteisena animaationa, jolloin tulosten tulkitseminen sekä nopeutuu että helpottuu. Samaa mallia ymmärtävät niin työntekijät, markkinointi kuin operatiivinen johtokin.

Simulointi osoittaa pullonkaulat, laskee työvoiman ja koneiden käytettävyyden, konerikkojen vaikutuksen tuotantoon sekä keskenerilisen tuotannon (KET). Ohjelmisto rnahdollistaa tuotannon hienokuormituksen suunnittelun. Simuloinnilla voidaan tutkia ja suunnitella niin työntö- kuin imuohjausta sekä niiden variaatioden toimivuutta yrityksen toiminnassa.

Tiimityötä asiakasyrityksen kanssa

Delfoin kokemus yli 700 simulointiprojektista perustuvat hyvään tiimityöskentelyyn asiakasyritysten kanssa. Kaiken perustana on asiakkaan kuvaaama tuotanto ja ja tilaus-toimitusprosessi, jota ajetaan erilaisilla lähtöarvoilla, tuotemixeillä ja tilauksilla. Simulointimalli perustuu asiakkaalta saatuun tietoon tehtaan lay-out’ista, tuotteista ja resursseista. Lisäksi järjestelmään on maIlinnettu työntekijät, ryhmät ja vuorot sekä tieto tehtaan ohjausjärjestelmistä. Resurssit sisältävät tiedon kapasiteeteista ja tahtiajoista.

Ota yhteyttä ja kysy lisää