Delfoi Lean SOTE - asiantuntijapalvelut

Delfoi LEAN -asiantuntijapalveluilla ja moderneilla työkaluilla tehokkuutta sairaalasuunnittelun eri vaiheisiin

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittämiselle on kasvava tarve. Palveluprosessien sujuvuudessa ja tehokkuudessa on aina parannettavaa ja Delfoin missiona on auttaa sote-asiakkaita tunnistamaan ja poistamaan prosessihukkaa Lean ajattelutapaa ja analyyttisia menetelmiä soveltaen. Tarjoamme asiantuntemusta ja palveluja vaativien suunnittelu- ja investointihankkeiden käyttöön, ja pystymme mm. prosessianalytiikan, simuloinnin, paikkatietoanalytiikan ja logistiikkasuunnittelun keinoin varmistamaan toimintaprosessien sujuvuuden etukäteen ennen muutosten toteutusta. Autamme varmistamaan, että sote-kiinteistöjen suunnittelu tehdään asiakaslähtöisesti, eri palvelutarpeet ja asiakassegmentit huomioiden, jolloin käyttäjille pystytään tarjoamaan oikein mitoitetut ja toimivat tilat. Dataan ja mallinnukseen perustuva, henkilöstöä ja sidosryhmiä osallistavalla tavalla laadittu toimintasuunitelma luo vahvan perustan myös käyttöönottovaiheen muutosjohtamiselle, ja helpotamme johdon vaikeaa tehtävää uusien toimintamallien sisäänajossa.

Autamme kaiken kokoisissa uudistamis- ja investointihankkeissa. Palveluihimme kuuluu:

Terveydenhuollon toimintaprosessien simulointi

Sairaalasuunnittelussa simuloinnin avulla voidaan testata nopeasti uusia toimintamalleja ennen niiden todellista käyttöönottoa tai kalliita investointeja. Simuloinnin skenaariotyöskentelyllä pystytään vertaamaan ketterästi eri vaihtoehtoja toisiinsa. Delfoi hyödyntää FlexSim-simulointijärjestelmää mm.:

 • Uusien asiakaslähtöisten toimintaprosessien kehittämisessä
 • Tila- ja resurssitarpeen määrittämisessä
 • Logistiikkakonseptien suunnittelussa
 • Vaihtoehtojen toiminnallisuuden ja kannattavuuden vertailussa

Sairaaloiden logistiikkasuunnittelu

Toimiva logistiikka luo edellytykset sujuvalle terveydenhuollon toiminnalle. Logistiikkasuunnittelu on paljon muutakin kuin opasteita ja henkilövirtoja – se voi kattaa koko kampusalueen henkilö- ja materiaalivirrat mutta kohdistua myös yksittäisten toimintojen sijoitteluun. Delfoin logistiikkasuunnittelu kattaa:

 • Logististen periaatteiden konseptoinnin
 • Henkilö- ja materiaalivirtojen kuvaamisen
 • Logistiikkakapasiteetin simuloinnin
 • Kulkumatkojen simuloinnin

Lue aiheesta lisää

Hoito- ja palveluprosessien Lean-kehittäminen ja kuvaaminen

Hoito- ja palveluprosessien kehittämisen lähtökohtana on nykytilan prosessien systemaattinen kuvaaminen, jonka pohjalta kehitetään tavoitteelliset hoito- ja palveluprosessit. Tulevaisuuden sujuvan toiminnan perustana on laadukas prosessien dokumentointi esimerkiksi JHS 152 -standardin mukaisesti. Keinoja prosessien kuvaamiseen ovat:

 • Työpajatyöskentely
 • Havainnointi ja haastattelut
 • Kehittämiskohteiden tunnistaminen ja toimenpidesuositusten antaminen

Toistettavat potilasvirta-analyysit ja segmentointi

Suunnittelun ja jatkuvan kehityksen tulisi perustua mitattavaan tietoon ja faktoihin. Toiminnan kuvaaminen lukujen avulla pohjautuu tietojärjestelmätietoon tai yksittäisiin seurantajaksoihin. Potilasvirta-analyysit ja segmentointi tuottavat toiminnan kuvan ja tukevat kehityssuuntien päätöksenteossa. Toistettavilla analyyseillä pystytään varmentamaan, kuinka hyvin valitut toimintamallit ovat toteutuneet. Potilasvirta-analyysissä kuvataan:

 • Suoritteiden määrät ja aikajakaumat
 • Hoitoketjut ja virtojen suuruudet
 • Resurssien käyttö ja kuormitukset
 • Suoritteiden ja potilaiden segmentointi

Palveluennusteiden luonti

Hankkeesta riippumatta tulevaisuuden toimintamallien ja tilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon palveluiden ennustettu kysyntä. Eri palveluennusteiden vaikutuksia toimintaan voidaan tutkia potilasvirta-analyyseillä ja simuloinnilla. Ennusteen tulisi pohjautua:

 • Väestöpohjan muutoksiin
 • Sairastavuuden muutoksiin
 • Uusien hoitomuotojen yleistymiseen
 • Alueen muiden palveluiden kehitykseen

Toimipisteverkostoanalyysit ja paikkatietoanalytiikka

Tulevaisuuden sote-palveluiden saatavuus ja palveluiden kustannustehokas tuottaminen on merkittävässä roolissa. Tällöin korostuu se tosiasia, ettei nykyinen sote-palveluiden kustannusrakenne voi jatkua nykyisellään vaan toimipisteverkoston on uudistuttava. Toimipisteverkostoselvityksien ytimessä onkin palveluiden hajauttamisen tai keskittämisen tuomien erojen tutkiminen ja erilaisten vaihtoehtojen vertailu toiminnallisuuden ja kustannusten kannalta. Verkostoanalyyseissä toiminnallista näkökulmaa täydennetään paikkatietoanalytiikan keinoin:

 • Toimipisteiden saavutettavuus asiakkaille
 • Henkilöstön saatavuus alueella
 • Logistiikka- ja kuljetuskustannukset
 • Potentiaaliset asiakasmäärät eri sijainneissa

Lue aiheesta lisää