PROSESSIEN SUUNNITTELU JA KEHITYS

Tarve prosessien uudistamiselle voi olla seurausta palvelutarpeen kasvusta, toiminnan uudelleenjärjestelyistä, uuden teknologian käyttöönotosta, tai yksinkertaisesti tarpeesta tehostaa toimintaa. Delfoin tarjoaman palvelun avulla tehostat prosessiasi ja varmistut suunniteltujen muutosten vaikutuksista jo ennen resursseja kuluttavia investointeja, tilamuutoksia ja uuden toiminnan kokeiluvaihetta. Delfoin toteuttaman kehitysprojektin systematiikka on esitetty seuraavassa kuvassa.

Ota yhteyttä

Kuva. Delfoin systematiikka prosessien kehittämisessä

Nykytila-analyysin lähtötietona käytetään asiakkaan toimittamia tietokanta-aineistoja. Tarvittaessa voidaan järjestää erikseen työntutkimus halutun tiedon keräämiseksi. Projektin alussa sovitaan asiakkaan kanssa projektin tavoitteet ja niistä johdetut mittarit nykytilan ja eri kehitysehdotusten arviointiin. Mittareita voivat olla esimerkiksi käyttöasteet, jonotusajat ja kokonaiskustannukset. Nykytila-analyysissa selvitetään valittujen mittareiden lähtöarvot, sekä  kysyntään ja suoritteisiin liittyvät kuormitusvaihtelut.

Kehitysehdotukset perustuvat nykytila-analyysissa havaittujen ongelmakohtien korjaamiseen sekä asiakkaan omiin näkemyksiin toiminnan uudistamisesta. Vaihtelut eri potilaiden hoitojen kestossa on yleinen ongelma terveydenhuollossa, joka aiheuttaa samanaikaisesti resurssien vajaakäyttöä ja järjestelmän ruuhkautumista. Segmentoimalla potilaat eri ominaisuuksien perusteella voidaan tarkentaa arviota heidän kuormittavuudesta, jolloin esimerkiksi ajanvaraus voidaan tehdä aiempaa tarkemmin.

Asiakkaan kanssa sovitut kehitysskenaariot testataan simuloimalla ja tarkastellaan niiden vaikutuksia sovittuihin mittareihin. Simuloimalla todennettujen tulosten perusteella raportoidaan suositus uudeksi toimintamalliksi ja sen edellyttämät jatkotoimenpiteet. Delfoi tarjoaa lisäksi käyttöönoton tukea, joka voi sisältää esimerkiksi henkilöstön koulutusta uuteen toimintaan.

Delfoi on toteuttanut terveydenhuollossa useita simulointiperusteisia kehitysprojekteja, jotka ovat koskeneet niin nykyisen toiminnan kehittämistä kuin uuden toiminnan suunnittelua uusiin tiloihin. Delfoi on ollut mukana kehittämässä muun muassa leikkaus-, päivystys- ja poliklinikkatoimintoja useissa eri sairaanhoitopiireissä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää