TOIMINTALÄHTÖINEN TILASUUNNITTELU

Form Follows Function” -periaate on viimeisen sadan vuoden ajan ohjannut modernia arkkitehtuuria ja tilasuunnittelua. Terveydenhuollon monimutkaiset ja vaikeasti ennustettavat prosessit asettavat kuitenkin haasteita tiloihin kohdistuvien vaatimusten määrittelyyn. Delfoin tarjoamalla palvelulla uusiin tiloihin sijoittuva toiminta pystytään mallintamaan etukäteen jolloin eri tilojen määrä, sijoittelu ja mitoitus voidaan tehdä perustuen todelliseen tarpeeseen.

Tilamuutokset liittyvät usein laajempiin uudelleenjärjestelyihin tai volyymin myötä kasvaneisiin tilatarpeisiin. Tyypillisiä tilanteita, joissa palvelua voidaan käyttää ovat esimerkiksi toiminnan keskittämisestä, kapasiteetin lisäämisestä tai toimintatavan muutoksesta aiheutuvat tilojen muutostarpeet. Tilasuunnittelun rinnalla on suositeltavaa myös selvittää mahdollisuudet kehittää nykyisiä prosesseja (Lisätietoja: Prosessien suunnittelu ja kehittäminen).

Delfoi erottuu kilpailijoistaan käyttämällä suunnitelmien validointiin tapahtumapohjaista simulointia. Simulointimallin rakentamista varten kerätään tiedot tulevasta potilasvirrasta, sen ajallisesta jakautimisesta sekä eri resursseille aiheutuvasta kuormituksesta. Simulointimallin avulla pystytään tarkastelemaan esimerkiksi syntyviä kulkumatkoja, tarvittavia huone- ja henkilöresursseja sekä potilaiden läpimenoaikoja.

Ota yhteyttä

Palvelu on vaiheistettavissa sen laajuuden mukaisesti. Tila- ja resurssitarpeet voidaan tuottaa etukäteen määriteltyjen prosessien perusteella, mutta tehtyä simulointimallia on suositeltavaa hyödyntää myös uusien prosessien suunnittelussa. Ylläolevassa kuvassa on esimerkki Delfoin palvelusta uudisrakennushankkeessa, jonka aikana suunnitellaan tuleva toimintamalli ja määritetään sen aiheuttamat tilatarpeet.

Projektin lopputuloksena asiakas saa käyttöönsä simuloinnin avulla validoidut tila- ja resurssitarpeet uuden toimintamallin toteutukseen. Tuloksia ovat esimerkiksi tarvittavien toimenpide/vastaanottotilojen määrä, henkilöresurssien tarve, odotustilojen mitoitus ja prosessia tukeva tilasijoittelu.

Samaa systematiikkaa voidaan hyödyntää usealla eri tarkastelutasolla. Tyypillisesti kehitystyötä tehdään yhdessä yksikössä kerrallaan, mutta samat periaatteet toimivat myös koko sairaalan tilasijoittelun ja resursoinnin suunnitteluun. Tällöin kuvataan sairaalaan saapuvat, sieltä lähtevät ja sairaalan eri osien väliset potilasvirrat. Näin voidaan esimerkiksi tutkia yhteiskäytössä olevien resurssien (mm. kuvantaminen) käyttöä ja määrittää toiminnot jotka hyötyvät eniten toistensa läheisyydestä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää