Simuloinnilla varaudutaan tulevaisuuden haasteisiin

HUS Syöpätautien klinikka

Tausta ja tavoitteet

Meilahden syöpätautien klinikan peruskorjauksen yhteydessä keväällä 2012 tuli ajankohtaiseksi päivittää klinikan yleissuunnitelmaa, jonka osana tehtiin toiminnan ja tilojen käytön suunnittelu. Yleissuunnitelman laadinnassa haluttiin työprosessit ja resurssitarpeet suunnitella tarkasti simulointia ja Delfoin aiempaa kokemusta hyödyntäen. Projektin kohteena oli syöpätautien klinikan avohoito, pois lukien sädehoitopalvelut. Keskeisimmät projektin tavoitteet olivat klinikan avohoitoprosessin kehittäminen ja hoitavien tiimien työn organisoinnin, tiimien liikkuvuuden sekä tarvittavan tilamitoituksen selvittäminen. Näiden pohjalta voitaisiin luoda nykyisille tiloille vuodelle 2015 toimintamalliehdotus, joka mahdollistaa tehokkaamman tilojen ja resurssien käytön, tehtäväsiirrot henkilöryhmien välillä, työtehtävien kestojen lyhentämisen työn sujuvoittamisella sekä lisähenkilöiden rekrytoimisen vaiheittain.

Projektin toteutus

Projektissa tehtiin ensin kattava nykytila-analyysi. Analyysin pohjana olivat klinikan toimintaan tutustuminen paikan päällä, henkilökunnan haastattelut, sytostaattihoitojen ryhmittely ja vaihtoehtoisen ajanvarauspohjan ideointi, prosessianalyysi vuoden 2011 toimintatilastoista sekä työajan käytön analysointi. Näiden pohjalta muodostettiin lista nykytilan tärkeimmistä kehityskohteista, joihin ideoitiin ratkaisuehdotuksia työryhmäpalavereissa.

Analyysin ja kehitysehdotusten toimivuus testattiin simuloimalla. Tulosten perusteella annettiin suositus uudesta toimintamallista. Samalla osoitettiin, kuinka suuri tila- ja henkilöresurssimäärä tarvitaan vastaamaan vuoden 2015 ja 2020 potilasmääriin, mikäli nykyistä toimintaa ei kehitetä. Simuloinnin avulla pystyttiin testaamaan vaihtoehtoisia työtiimimalleja. Tulokset osoittivat, että tehtävänsiirroilla ja työn sujuvuuden lisäämisellä pystytään vastaamaan tulevaisuuden potilasvolyymeihin nykyisissä tiloissa huomattavasti pienemmillä henkilöstölisäyksillä kuin ilman toiminnan kehittämistä. Simuloinnin tulosten perustella saatiin luotettavasti vertailtua huone- ja henkilöstötarvetta vuoden 2015 ja 2020 potilasmäärillä eri skenaarioissa (nykyinen toimintamalli ja uusi, parannettu toimintamalli).

Vaikutus ja hyödyt

Uuden toimintamallin myötä sekä tila- että henkilöresursseja pystytään käyttämään entistä tehokkaammin. Resurssienkäytön tehostumisen ohella uudella tila- ja toimintamallilla pyritään myös parantamaan työn mielekkyyttä; henkilöt tekevät uudessa mallissa paremmin toimenkuvaansa sopivaa työtä. Vastaanottopuolella kehitettiin omalääkäri-/neuvova vo- hoitaja toimintamalli ja sytostaattihoitopuolella parhaimmaksi toimintamalliksi havaittiin kolmen omahoitajaan tiimimalli, jolloin, kahdessa huoneessa työskentelee kolme omahoitajaa, jotka vastaavat kahdeksasta hoitotuolista.Toimintamallien toteutusta varten Delfoi laati toimenpidelistan, joka sisälsi tärkeimmät kehityskohteet, kehitysehdotukset ja toteutukseen liittyvät edellytykset. Toimenpiteitä päästään pilotoimaan jo nykyisissä tiloissa syksyn 2013 aikana.

Syöpätautien poliklinikan ylilääkärin, Johanna Mattsonin mukaan projekti oli erittäin onnistunut, ja lopputuloksena saatiin hyvin konkreettisia toimintamallimuutoksia perusteluineen, jotka palvelevat sekä lyhyen aikavälin kehittämistarpeita että uusien tilojen suunnittelua. Henkilöstö on myös kokenut projektin ja tulokset tärkeänä, ja toimintamallin uuden pilotointia odotetaan suurella mielenkiinnolla.