HUS suuret rakennushankkeet / Tulevaisuuden Sairaala

Delfoi on toiminut jo vuodesta 2006 lähtien HUSin toiminta- ja tilasuunnittelun luottokumppanina. Tehtäviimme on kuulunut logistiikan sekä toiminta- ja hoitoprosessien kapasiteettisimulaatiota.

Lue lisää projekteistamme: HUS Siltasairaala, HUS Tammisairaala, HUS Syöpätautien klinikka

 

Laakson yhteissairaala (Helsingin kaupunki ja HUS)

Delfoi on luonut koko Laakson sairaalakampusalueen kattavan logistiikkasimulaation, jolla varmennetaan koko tulevaisuuden logistiikkakonseptin toimivuutta ja kapasiteettivaatimuksia.

 

Tays uudistamisohjelman loppuvaihe

Delfoi on keskeisessä roolissa Taysin uudistamisohjelman loppuvaiheessa. Roolimme on varmentaa, että hanke käsitetään kokonaisvaltaisena toimintaprosessien uudistamishankkeena eikä ainoastaan rakennushankkeena. Tuemme johtoa muutoksissa ja suunnittelemme ja varmennamme yhdessä hankkeen muiden suunnitteluosapuolten kanssa tulevaisuuden konseptien mukaiset tila- ja resurssivaatimukset.

Lue lisää

 

Majakkasairaala / Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks)

Delfoin asiantuntemus on ollut vaikuttamassa Turun yliopistollisen keskussairaalan keskeisissä hankkeissa. Uuden Majakkasairaalan hankkeessa Delfoi toteutti uuden toimintamallin mukaisen tila- ja resurssitarpeiden simulaation toimenpidealueelle. Delfoi toteutti myös viereisen tutkimus- ja laboratoriorakennuksen, Medisiina D:n, logistiikkasuunnittelun ja simulaation.

Lue lisää

 

OYS 2030 uudistamisohjelma / Oulun yliopistollinen sairaala (OYS)

OYS 2030 uudistamisohjelmassa Delfoi on aktiivisesti mukana uudistustyössä. Delfoi on kuvannut potilaiden hoitoon liittyviä sekä hoitoa tukevia nykytilan ja tulevaisuuden prosesseja. Delfoi on ollut mukana myös simuloimassa mm. Lasten ja Naisten sairaalan (LaNa) poliklinikoita, leikkaustoimintaa ja tehohoitoa sekä osallistunut OYS:n master plan -suunnitteluun, jossa laadittiin suuntaviivat kampusalueen kehittämiselle.

Lue lisää

 

Tukipalvelut, laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä sairaala-apteekit

Delfoi on ollut mukana useissa sairaaloiden tukipalveluiden, laboratoriokeskusten ja sairaala-apteekkien tila- ja toimintaprosessien kehittämishankkeissa. Delfoin simulaatiomallien avulla voitiin tutkia vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä henkilöstötyöpanoksen optimointia.

Lue lisää projekteistamme: Medisina D

 

Satasairaala ja Satapsykiatria

Satakunnan Satasairaalan kehittämishankkeessa Delfoin mallinnuksen avulla määriteltiin potilasvolyymien mukaista uutta päiväsairaalan konseptia ja paikkatarvetta sekä tutkittiin erilaisia sijaintivaihtoehtoja. Satapsykiatrian uudisrakennushankkeessa Delfoi simuloi uusien toimintamallien mukaista tila- ja resurssitarvetta sekä rakennuksen sisälogistiikkaa. Satasomatiikassa tutkittiin päivystysalueen tulevaisuuden skenaariota.

Lue lisää projekteistamme: Päiväsairaala, Satapsykiatria

 

Päijät-Sote (ent. PHHYKY)

Lahden keskussairaalan RV7-uudistamishankkeessa selvitettiin, kannattaako vanhan leikkausosaston tiloja saneerata vai rakentaa päiväkirurgian kanssa yhteisen toimintamallin mukaiset uudet tilat. Delfoi simuloi kummassakin vaihtoehdossa tarvittavaa leikkaussali- ja tilamäärää sekä resurssikapasiteettia. Seuraavassa rakennusvaiheessa Delfoi simuloi vuodeosastouudisrakennukseen sijoittuvien erikoisalojen tulevaisuudessa tarvittavaa sairaansijakapasiteettia huomioiden vuodeosastohoitoa vähentävien hoitomuotojen kehittämistoimet.

Lue lisää projekteistamme: RV7, RV8

 

Siun Sote

Joensuun keskussairaalan E-rakennuksen peruskorjaukseen liittyen Delfoi on simuloinut tulevaisuuden skenaarioita leikkaushoidon aluetta ja kirurgian poliklinikan toimintojen järjestelystä. Siun sote-keskushankkeessa Delfoi tuotti poliklinikkatoimintojen vastaanotto- ja taustatyötilojen tilamäärän simuloinnin sekä logististen virtojen kuvauksen pohjakuvien luonnoksien päälle.

 

Lapin hyvinvointialue

Delfoi toteutti Lapin sairaanhoitopiirin keskussairaalan ITU 2022 -laajennushankkeeseen logistiikkasimuloinnin.  Simuloinnissa tavoitteena oli varmistua materiaaliliikenteelle suunniteltujen reittien toimivuudesta, pysty-yhteyksien kapasiteetin riittävyydestä sekä vertailla kuljetusmatkoja erilaisilla ratkaisuilla.

 

Pohjanmaan hyvinvointialue

Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennuksen logistiikka- ja toimintaprosessisimulointi toteutettiin osana uudisrakennuksen hankesuunnittelua. Simulointimallinnuksessa kartoitettiin rakennuksen sisäisiä eri toimintojen välisiä riippuvuussuhteita, määriteltiin tarvittavien hissien lukumäärä, tutkittiin sekä henkilö- että materiaalivirtoja eri skenaarioissa ja tuotettiin tietoa toimintojen tilatarpeista.

 

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Kymsote)

Delfoi simuloi Carea-sairaala -hankkeessa kaikkien keskussairaalan toimintojen tila- ja resurssitarpeita, hankesuunnitteluvaiheen logistiikkakonseptia sekä käyttökustannuksia eri toimintamalleilla. Simuloinnin tarkoituksena oli varmistaa, että suunniteltavassa rakennuksessa on mahdollista toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon prosessit laadukkaasti ja tuottavasti.

 

Keusote

Järvenpään uuden sote-keskuksen (JUST) suunnitteluhankkeessa simuloitiin kaikkien rakennusten toimintojen tila- ja henkilöstötarpeet uusien toimintamallien mukaisesti, tutkittiin eri layout-vaihtoehtoja ja vaihtoehtoisia toimintamalleja sekä suunniteltiin logistiikkakonseptia.

Lue lisää

 

ESSOTE

ESSOTEn Perhetalon suunnittelussa tilatarpeen ja tilankäytön selvittäminen edellytti simulaation toteuttamista sekä leikkaustoiminnan edellyttämien tilaresurssien selvittämistä eri skenaarioissa. Projektin aikana tutkittiin myös erilaisia skenaarioita potilaiden ohjautumisesta suunnitelluille uusille osastoille sekä alueelliseen työnjakoon liittyviä kysymyksiä.

 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Seinäjoen keskussairaalan Perhetalo-hankkeessa Delfoi toteutti osana muutosten arviointia tarveselvitykset ja kartoitti yhdessä asiakkaan kanssa kaikki potentiaalisesti toimintaan soveltuvat potilasryhmät. Paikkatarvesimuloinnin avulla pystyttiin tukemaan suunnittelua määrittämällä tarvittavat potilaspaikkamäärät halutuilla potilasryhmillä huomioiden uudet toimintamallit ja toimintaprosessien kehittämisen.

 

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin ensimmäisen perhekeskuksen kehittämishankkeessa Delfoin simuloinnilla keskityttiin uuden toimintamallin vaatimiin tilatarpeisiin tarkoituksena tuoda tietoa niin asiakasvastaanottotilojen kuin monitilatoimiston käyttötarpeesta.

Lue lisää

 

Loimaa

Loimaan kaupungin terveysasemaverkoston kehittämishankkeessa Delfoin selvitystyössä kiinnitettiin erityisesti huomiota sote-palveluiden kehittämismahdollisuuksiin, niin että palveluita pystytään jatkossa tuottamaan resurssi- ja kustannustehokkaammin. Paikkatietoanalytiikan avulla pystyttiin vakuuttavalla tavalla ennakoimaan, miten palveluiden saavutettavuus puolestaan kuntalaisten näkökulmasta muuttuu eri vaihtoehdoissa.

Lue lisää

 

Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS)

Kuopion yliopistollinen sairaala suunnitteli laajennuksen Delfoin simulointia hyödyntämällä. Simuloinnilla pyrittiin etsimään potilashoitoprosessien kehityskohteet ja löytämään vastaus siihen, miten toimintaa voidaan muuttaa niin, että nykyisillä tila- ja henkilöresursseilla voidaan hoitaa kasvavat potilasmäärät.