Hyvinkään sairaalan yhteispäivystyksen päivystysosaston toiminnan simulointi

HUS Hyvinkää

Tausta ja tavoitteet

Hyvinkään sairaalaan yhteispäivystykseen avattiin uusi päivystysosasto syksyllä 2012. Päivystysosaston tavoitteena on vähentää sekä päivystyspoliklinikan että eri erikoisalojen vuodeosastojen kuormaa ja resurssitarvetta. Päivystysosastolle suunniteltiin siirtyvän ne  potilaat, joita ei kotiuteta samana päivänä, mutta joiden arvioitu hoitojakson pituus on korkeintaan kaksi päivää.Suunnittelun edetessä haluttiin varmistua siitä, että uudet toimintamallit ja tilat palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla sairaalan käyttäjiä – potilaita ja henkilöstöä. Päivystysprosessiin liittyvän satunnaisuuden ja kompleksisuuden vuoksi perinteisillä suunnittelutyökaluilla ei saada riittävän tarkkoja vastauksia kysymyksiin.

Projektissa voitiin hyödyntää Delfoin aiempaa kokemusta yhteispäivystysten prosessien suunnittelusta ja mallinnuksesta. Simuloinnin avulla suunniteltiin päivystysosaston mitoitusta ja verrattiin eri kehitysvaihtoehtojen vaikutusta päivystyspoliklinikan toimintaan. Tavoitteena oli myös selvittää, miten päivystysosaston perustaminen vaikuttaa koko päivystysalueen dynamiikkaan:

  • uuden toimintamallin vaikutukset päivystyspoliklinikan ja päivystysosaston tiloissa olevaan potilasmäärään, resurssien kuormitukseen sekä potilaiden läpimenoaikaan
  • eri prosessivaihtoehtojen vaikutukset päivystyspoliklinikan ja päivystysosaston resursointiin ja potilaiden läpimenoaikaan.

Projektin toteutus

Projektissa määritettiin ensin potilasprosessit eri erikoisalojen potilaille  kuvaamalla potilaan vaiheketju sekä työajat eri tehtäville. Prosessien perusteella rakennettiin simulointimalli, jolla tutkittiin päivystysalueen toimintaa eri tilanteissa. Mallin toiminta esiteltiin päivystyksen suunnittelutyöryhmälle. Mallin avulla analysoitiin vaihtoehtoja ja tulosten ohella esitettiin alkuperäiseen suunnitelmaan parannuskohteita. Niihin vaadittavat toimenpiteet voitiin nopeasti varmentaa, ja lopullinen suunnitelma yksityiskohdista hyväksyttiin kesällä 2012. Päivystysosaston käyttöönotto tapahtui lokakuussa 2012.

Vaikutukset ja hyödyt

Simuloinnin avulla saatiin varmuus päivystysosaston toimivuudesta ja löydettiin ennen tilojen suunnittelu- ja toteutusvaiheen aloittamista tärkeitä parannuksia, joiden korjaaminen jälkikäteen olisi ollut haastavaa.

Simuloinnin avulla onnistuttiin selittämään päivystysalueen toimivuuteen vaikuttavat muuttujat ja riippuvuudet, sekä löytämään prosessin pullonkaulat ja keskeiset kehityskohteet. Esimerkiksi triagen (hoidon tarpeen arviointi saavuttaessa päivystykseen) miehitys eri kellonaikoina  oli yksi muutettava parametri, ja simuloinnin tuloksena nähtiin, millaisella työvuorojärjestelyllä vältetään triagen jonoutuminen ja siitä pahimmillaan aiheutuva potilaan tai vastaanottavan lääkärin hukka-aika. Mallilla todennettiin myös se, miten työvuorojen oikealla porrastamisella voitaisiin välttää lääkärien ylimiehitystä. Simuloimalla tutkittiin myös muiden kehityskohteiden vaikutuksia päivystysalueen toimintaan.

Simuloinnin tulosten perusteella annettiin suositus päivystysosaston paikkatarpeesta sekä paikkojen jakamisesta eri tyyppisten paikkojen kesken. Tulosten perusteella annettiin myös suositukset työntekijöiden tulevasta, joustavasta työskentelymallista, jossa eri tilanteissa vaihdetaan työpistettä päivystyksen ja päivystysosaston välillä.