PRODUKTIONSPLANERING OCH STYRNING

EFFEKTIV VERKSAMHET GENOM PLANERING OCH STYRNING AV PRODUKTIONEN

I dag sker schemaläggning, styrning och övervakning av produktionsprocesser huvudsakligen i Microsoft Excel. Metoden orsakar problem i form av långsam planering, felbenägenhet och obefintlig transparens mellan olika avdelningar. Produktionsmodeller för affärssystem (ERP-system) har obegränsad kapacitet och är avsedda för grövre planering av kapacitetsbehov. ERP-system saknar även finplaneringsegenskaper, vilket orsakar inexakthet i hela produktionsprocessen gällande tidtabeller, kostnader, kapacitet och leveransdagar.

Bild. Delfoi Planner – produktionskedjans ändringskontroll i nätverksproduktion.

PLANERING, SCHEMALÄGGNING OCH STYRNING SAMT UTFÖRING

Delfois webbaserade Delfoi Planner-verktyg integreras med företagens ERP-system. Med hjälp av verktyget kan företag förkorta produktionens omloppstider, minska på kapital som är bundet till produktionen och förbättra sin försäljnings- och företagskommunikation.

PLANERING OCH ÄNDRINGSKONTROLL AV NÄTVERKSPRODUKTION

Med Delfoi Planner kan företaget i realtid och snabbt planera om olika produktionsskeden och följa med produktionen på global nivå: hur arbetet framskrider tidsmässigt och styckvis, realiserade arbetscykeltider och kvalitetsavvikelser. Företagets chefer och planerare samt övriga intressentgrupper är hela tiden medvetna om produktionens skeden i sina olika fabriker. Data matas in av fabriksanställda eller avläses från maskiner.

INFORMATIONSDELNING

Delfoi Planner är ett effektivt kommunikationsverktyg för delning av produktions- och leveransdata. Dess webbaserade användargränssnitt garanterar tillgången till exakta, betydelsefulla och aktuella data för den som behöver informationen, var som helst och när som helst enligt användarprofil. Delfoi Planners lätta och visuella användargränssnitt sänker tröskeln att använda verktyget och försnabbar ibruktagandet. Dess lätta delning ger transparentare planering och beslutsfattande och försnabbar således ditt företags reaktionsförmåga.

PRODUKTION

Delfoi Planner-verktyget har en egen produktionsstyrningsmodul för publicering av schemalagda arbetslistor inom produktionen och realtidsförmedling av produktionens lägesinformation för användning inom produktionsplanering och till exempel försäljning. Verktyget möjliggör en papperslös planering och styrning av produktionen.

Referenser