CASE: DUUN INDUSTRIER AS

NORGES STÖRSTA SVETSROBOTSTATION

Duun Industrier AS tillverkar olika traktorredskap, såsom snöplogar, snöslungor, vedmaskiner och gödselpumpar. År 2013 investerade företaget i en ny svetsrobotstation med en portal med två Yaskawa-svetsrobotar. Dessutom har stationen två positioneringsenheter. Vardera svetsroboten har elva servostyrda axlar. Svetsrobotstationen är Norges största och samtidigt en av de största i hela Norden.

Vid sidan av den stora robotstationen har Duun Industrier även en mindre robotstation för svetsning av produktkomponenter.

Foto: En Yaskawa-svetsrobot i arbete på Duun Industrier

OFFLINEPROGRAMMERING PÅ DUUN INDUSTRIER

Robotsvetsning ökar produktiviteten och garanterar därutöver en jämn och hög svetskvalitet. Inkörningsperioderna är alltid kritiska. Flera av produkterna, såsom snöplogarna och snöslungorna, är säsongprodukter. I fråga om snöplogar innebär detta att de nya modellerna ska lanseras vid rätt tidpunkt före vintern och plogsäsongen.

När robotarna offlineprogrammeras kan robotarna svetsa utan sådana driftstopp som orsakas av programmering genom inlärning. De nya robotprogrammen har gjorts på distans utanför produktionen och kontrollerats genom simulering. Programmen finns färdigt tillgängliga alltid när en ny produkt börjar svetsas.

CELLKALIBRERING UTAN EXTERNA MÄTDON

Offlineprogrammering kräver att mjukvaran har tagits i bruk tillsammans med den fysiska robotstationen och att robotcellen i mjukvaran har kalibrerats enligt den precision som programmeringen förutsätter. Kalibreringen omfattar två arbetsfaser: robotstationen måste mätas och simuleringsmodellen kalibreras för att kompensera de geometriska avvikelserna. Delfoi ARC är en mjukvara för offlineprogrammering som inte förutsätter externa mätdon, såsom lasermätdon. Mjukvaran utnyttjar själva svetsrobotarna som mätdon, vilket är en mycket kostnadseffektiv och precis mätmetod. Hos Duun Industrier var den absoluta avvikelsen mellan robotcellen och den fysiska stationen endast +/- 5 millimeter trots robotstationens massiva storlek och det stora antalet servoaxlar.

INGA DRIFTSTOPP PÅ GRUND AV PROGRAMMERING

Duun Industrier formger alla sina produkter med hjälp av ett modernt 3D CAD-system. CAD-modellerna, som tagits fram med mjukvaran Inventor, innehåller alla väsentliga geometriska data som behövs för offlineprogrammering. Delfoi ARC-mjukvaran utnyttjar produktmodellens egenskaper, såsom kanter, kurvor, hål och matematiska kurvor (spline), för generering av svetsbanorna. Mjukvaran används också för att skapa svetsarnas sökrutiner, som behövs för att eliminera produktspecifika mätavvikelser. Detta innebär att roboten med hjälp av svetstråden söker startpunkterna innan svetsningen inleds. På Duun Industrier lanseras de nya svetsprogrammen i produktionen utan kallkörning. Kallkörning innebär att programmen körs i den fysiska robotstationen så att roboten kör hela arbetsprocessen utan att svetsa. De offlineprogrammerade och simulerade programmen överförs direkt till robotcellen och ställs i arbetskö.

JÄMN OCH HÖG SVETSKVALITET

Duun Industrier ställer höga kvalitetskrav, vilket gäller även svetsningen. Efter svetsningen behöver svetssömmarna inte slipas, utan produkterna kan som sådana gå vidare till följande arbetsfas. En av orsakerna till de högklassiga svetssömmarna är offlineprogrammeringen. Svetstrådens längd och svetsvinkeln håller sig konstanta under hela svetsningen. Svetsmetoderna och inställningarna lagras i en WPS-databank (Welding Procedure Specification). På så sätt kopieras den bästa svetspraxisen från en produkt och produktfamilj till nästa.

Foto: Högklassig robotsvetsning på Duun Industrier

 

KOMPETENTA MEDARBETARE VÄRDESÄTTS HÖGT

Inte bara mjukvaran utan också programanvändarna bidrar till den effektiva programmeringen och höga svetskvaliteten. Duun Industriers offlineprogrammerare har hög yrkeskompetens. Operatörerna arbetar i team och delar sinsemellan med sig av sitt kunnande och sina erfarenheter. Svetsdatabaserna och WPS-databankerna har byggts upp av användarna, som också sparar och uppdaterar informationen.

Foto: Robotoperatörer på Duun Industrier

DUUN INDUSTRIER AS

Duun Industrier AS, som grundades 1956, utvecklar, formger och producerar alla produkter på sin egen fabrik i Åsen i Trøndelag och säljer produkterna via utvalda återförsäljare. En av företagets ledande principer är att erbjuda nya och bättre lösningar och att producera dessa så rationellt som möjligt

Företagets produkter och produktdokumentationen bygger på tredimensionella dataverktyg. Detta reducerar utvecklingstiden och garanterar en bättre förhandskontroll av produkterna. I utformningen av nya produkter bedriver Duun Industrier ett nära samarbete med slutanvändarna.

Produktionsteknik och produktionskompetens enligt ”Made in Norway”

Duun Industrier har lång erfarenhet av modern produktionsteknik i form av laserskärning, CNC-styrd veckning, CNC-styrda maskiner (svarvning och fräsning) med robotstyrning, flera svetssystem, automatisk blästring och pulverbeläggning med automatik. Detta ger en grund för hög kvalitet, hållbarhet och minskade kostnader.

Materialteknik

Duun Industrier arbetar för att ständigt utnyttja nya stålkvaliteter, och merparten av produkterna framställs i stålkvaliteter med hög hållfasthet för att ge optimal deformationsstyrka. Investeringarna i produktionsutrustningen har skräddarsytts utifrån detta.

Produktsortimentet av i dag omfattar traktordrivna gödselpumpar, propelleromrörare, schaktblad för traktorer, sandströare, snöfräsar, vedmaskiner och utrusning vid sidan av underleveranser.

Mer information: DUUN Industrier